T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Çorlu İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Çorlu İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kantin ve Kafeteryaların Kiralama İşi

Güncelleme Tarihi: 07/03/2019

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

 

        Çorlu İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeteryaların  Kiralama  İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif  usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

 

1-İhale konusu iş                :

   Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama  İşi

   

2-İşin süresi                         : 24 (yirmi dört) ay

3-İhalenin Yapılacağı Yer :

   Çorlu İlçe Devlet Hastanesi İhale Toplantı Salonu ( 3.kat )

   Zafer Mah., Bülent Ecevit Bulvarı No:33, 59850 Çorlu/Tekirdağ

   Tel: 0-282-693 33 00    FAX:282 652 60 73

 

4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedeller:

   Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama  İşi 12 aylık  

   tahmini kira bedeli 672.985,46 TL (altı yüz yetmiş iki bin dokuz yüz seksen beş lira kırk altı kr.)

5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:

    15.03.2019 Cuma günü saat 15:00’ de Çorlu İlçe  Devlet Hastanesi  Kantin ve  

    Kafeterya Kiralama  İşi ihalesi yapılacaktır.

6- Kantin Alanı:

  Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya    Kantin alanı 272 m² (Yüzölçümleri : 214 m² Hastane bahçesinde, 39 m² Acil bölümünde (kat planında Kafe olarak nitelendirilen) bulunan, 19 m² Münür Alkan Binasında (kat planında Eczane olarak nitelendirilen) bulunan,  toplam 272 m² )

8-İlanın 1.Maddesinde belirtilen işler için İdareden doküman almak zorunludur.(Dekontta  

  hangi iş için olduğu yazılacaktır.)

9-İlanın 1.Maddesinde belirtilen iş için, istekliler katılmak istedikleri işe ait tahmini 12 Aylık Kira Bedelinin  ( 672.985,46  TL ) % 30 miktarı 201.895,64  TL  Geçici Teminat vereceklerdir.

10-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)İstekliler  Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %30’u oranında  olan Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16   nolu hesabına veya. veya Çorlu İlçe Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırılabilmektedir.

 

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

11-  İhaleye katılacaklardan sunulması istenen evraklar şunlardır:

 1. İkamet ilmühaberi (altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye’den adres beyanı
 2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) veya onaylı nüfus kayıt örneği
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşundan son altı ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkileri olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği.
 4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve (b) bendindeki belgeler.
 6. İsteklinin iş ortağı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 7. Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu ya da geçici teminatı gösteren belge.
 8. Şartname alındığını gösterir banka dekontu.
 9. Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (ihale ilk ilan tarihinden itibaren altı aydan eski olamaz.), ihaleye girecek tüzel kişiliğin her birinin ayrı ayrı, gerçek kişi iş ortaklığı durumunda da her bir kişinin ayrı ayrı sabıka kaydı belgesi ibrazı zorunludur.
 10. İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (İlk İlan tarihi itibari ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
 11. İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir  belge (İlk İlan tarihi itibari ile)
 12. MEB. İlgili kurumlarından alınmış olan Kantin İşletmecilik ustalık belgesi, İhaleye katılan iştirakçilerin hiçbirinde yoksa Kantin İşletmeciliği kalfalık belgesi. (tüzel kişilik ise her bir ortak için, gerçek kişilik ise gerçek kişi adına, iş ortaklığı ise her bir iş ortağı adına ayrı ayrı belge ibraz edilecektir.
 13. Tüzel kişilik, gerçek kişilik, iş ortaklığı şeklinde iştirakçilerden bünyelerinde ihale ilk ilan tarihinde Gıda Mühendisi ya da Gıda Teknikeri çalıştırdığını gösterir, geçmişe dönük en az 6 aylık  maaş bordrosu    ve Gıda Mühendisinin ya da Gıda Teknikerinin noter tasdikli diploma fotokopisi.
 14. İstekli, ihale ilk ilan tarihi itibari ile en az 24 aylık, Ecrimisil hariç olmak üzere,   Sağlık Tesisi veya Sağlık Kurumlarıyla yapmış olduğu büfe/kantin/kafeterya ihalelerine dair noter tasdikli kira sözleşme örneği. Kiralama süresi 24 aydan fazla olup, kira süreci devam eden ihalelerde, noter tasdikli kira sözleşme örneği ile birlikte, ihale sürecinin devam ettiği ve kira ödemelerinin yapıldığına dair, sözleşmenin yapıldığı Sağlık Tesisi veya Sağlık Kurumundan, onaylı yazı.

 

12- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16   nolu hesabına veya Çorlu İlçe Devlet Hastanesi veznesine 100 (yüz) TL nakit yatırarak temin edilebilir.

13-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

14-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve İhale komisyon sorumluluk kabul etmez.

15-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir

16-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.