2.Basamak Yoğun Bakım
21 Eylül 2022

yoğon bakımlar.jpg

KLİNİK SÜREÇ

Hasta yoğun bakım ünitesine geldiğinde hemşire ve personel tarafından karşılanır.  Hastanın dosyası düzenlenir, evrakları tam ve eksiksiz doldurulur. Hastanın otomasyon sistemi üzerinden kabulü yapılır. Hastanın koluna kimlik bilgilerini içeren yatış barkodlu bileklik takılır.Hastanın giysileri ve takıları çıkartılarak yakınlarına, yakınları yoksa hastane polisine teslim edilir.  Hasta monitörize edilir vital bulgular alınır. Hemşire gözlem formuna kayıt edilir. Hekimine haber verilir.Damar yolu yok ise açılır, açık ise çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. İstenen tetkikler alınarak laboratuvara gönderilir.  Fiziki muayenesi hekim tarafından yapılır, gerekli monitorizasyon ve ihtiyaç durumuna göre O2 takılır. Hastaya gerekliyse foley sonda takılır.  Order e uygun şekilde hasta tedavisi hazırlanır ve uygulanır. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu doldurulur. Hastaya konsültasyon istenmişse gerekli birimlere konsültasyon formu gönderilir. Otomasyon girişi yapılır.  Hastanın röntgen, ultrason gibi görüntüleme tetkikleri için ilgili birimlerden randevu alınarak hasta gönderilir.  Hemşirelik bakımı uygulanarak hasta bakım süreci formuna kaydedilir.  İletişim için birinci derecedeki yakınlarının telefon numaraları alınır.

MONİTÖRİZASYONU

 Yoğun bakım ünitesine kabulü yapılan hasta yatağına alındıktan sonra monitörize edilir.  Monitörde nabız tansiyon solunum satürasyon ve diğer monitörize edilmesi gerekli invaziv girişimlerin ölçümleri izlenir. Hemşire gözlem kağıdına kayıt edilir.

VENTİLATÖRDEKİ HASTANIN İZLEMİ

Hastanın entübasyonuna muayene ve kan gazları değerlendirilerek hekim tarafından karar verilir.  Entübasyonuna karar verilen hastaya uygun sedasyon sağlanarak entübe edilir ve ventilatöre bağlanır. Hastanın durumuna uygun ventilasyon modu seçilir.  Gerektikçe aspire edilir. Hastanın oksijen satürasyonu sürekli takip edilir. Elektrolit, aldığı-çıkardığı, kan gazı sürekli takip edilir. Sık pozisyon verilir.  Hava yolunu nemlendirmek için nemlendirici ve bakteri filtresi kullanılır.  Hastanın başı 45 derece yükseltilmeli, hastanın başında Ambu hazır bulundurulmalıdır. Ventilatörün bakımı belirli aralıklarla yapılmalıdır.

SEDASYON VE ANALJEZİ UYGULAMASI

Yoğun bakım ünitesinde hastanın ajitasyon ve anksiyetesinin giderilmesinde sakinleşmesini sağlamak yapılan tedavi ve girişimleri daha kolay tolere edebilmesi için sedatif ajanlar uygulanır.  Yoğun bakım ünitesinde sedasyon oluşturmak amacı ile Benzodiazepinler, Midazolan, Propofol, Nöroepileptikler uygulanır.  Hastanın nöromüsküler blokajı ve sedasyonu gerektiğinde anestezi uzmanı tarafından planlanır ve takip edilir.

SKORLAMA SİSTEMİ İLE HASTANIN TAKİBİ

APHACHE, SAPS, PRISM skorlama sistemlerinden hastaya uygun olanı hastayı takip eden hekim tarafından yapılır.

BASI YARASI TAKİBİ

Hasta yoğun bakıma yattığında riskli değerlendirilir. Değerlendirme “Hasta Öndeğerlendirme Formu’nda” yer alan “Braden Bası Yarası Değerlendirme Ölçeği”ne göre yapılır. Elde edilen puana göre hastanın bası yarası değerlendirmesine haftalık/günlük olarak devam edilir.  Bası yarası riski yüksek olan hastanın yatağı havalı yatak / dekübit yatağı olmalıdır. Çarşafı gergin ve düzgün olmalıdır. Hastaya en az 2 saatte bir pozisyon verilmelidir.  Bası yarası oluşmuş ise; Yastıklarla desteklenerek bası yarası oluşan kısım oksijenlendirilir.  Uygun yara bakım ürünleri ile pansumanları yapılır. Bası Yarası veri takibi amacıyla yara gerçekleşmesi durumunda bölüm hemşiresi HBYS üzerinden oluşturulan “Kalite Yönetim İndikatör Kartları Modülü”nü kullanılarak Bası Yarası Bildirimini kendi şifreleri ile yapmaktadır.

İNVAZİV İŞLEMLER

Yoğun bakım ünitelerinde hastalara uygulanan oral-nazal entübasyon, santral venöz kateter vb damaryolu ve parenteral beslenme amaçlı kateter uygulamaları, CVP kateteri takılması ve takibi, Arteriyel basınç kateteri takılması ve takibi gibi invaziv işlemlerin uygulamasından hekim sorumludur. Monitörizasyonu yapılan invaziv işlemlerin takibi hemşire tarafından hasta dosyasına kaydedilir.

REHABİLİTASYON SÜRECİ

Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam eden hastanın rehabilitasyon sürecinde hastanın bozulan fonksiyonlarını düzeltmek, öz bakımını ve yaşam kalitesini arttırmak hedeflenir. Bu doğrultuda Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve hasta ailesi ile işbirliği yapılır.

NÜTRİSYON TAKİBİ

Hasta için gerekli beslenme ihtiyacı, ilgili birimin protokollerine göre hekim tarafından belirlenir. İhtiyacın karşılanması için gereken beslenme desteğine (Parenteral TPN solüsyonu yada enteral beslenme ürünleri) Diyetisyen ile birlikte karar verilir. Hastanın rutin olarak değerlendirilen laboratuvar bulgularına ve diğer klinik değerlendirme protokollerine göre beslenme desteğine devam edilir. Bu süreç hekim ve diyetisyen tarafından takip edilir.

TERMİNAL DÖNEM HASTA TAKİBİ

Terminal dönemdeki hasta takibinde amaç ölüm sürecinde olan hastanın yaşam kalitesini arttırmak, ağrı ve diğer sağlık sorunlarını azaltmak yada rahatlatmaktır. Hastanın durumuna göre gerekli olan invaziv ve noninvaziv girişimler hekim tarafından uygulanır. Hastanın ağrısının azaltılması için ilgili bölümlerden konsültasyon istenir. Hasta yakınlarına gerekli bilgilendirme yapılır. Hastanın şuuru açıksa Psikolog desteği sağlanır.

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ, KONTROLÜ VE İZLENMESİ

Yoğun bakımlarda enfeksiyonların önlenmesi için gerekli önlemler Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ nin talimatlarına göre düzenlenir. Enfeksiyonu tespit edilen hastalar izolasyon odalarında takip edilir. Gerekli önlemler alınır.  Enfeksiyon kontrolü ve izlemi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yapılır.


6 YATAKLA 2. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE AYDA ORTALAMA 80 HASTAYA HİZMET SUNMAKTAYIZ.