ATM Alanı Kiralama İhalesi Hak.
15 Mart 2022

 

İLAN

 

ÇORLU İLÇE DEVLET HASTANESİNDEN

 

ATM ALANI KİRALAMA İHALESİ

 

Çorlu İlçe Devlet Hastanesi-ATM Yeri

Taşınmaz no

Mahallesi

Pafta /Ada /Parsel

Kiralanacak Kısım m²

Kullanım Amacı

Kiralama Süresi (ay)

Yıllık Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Gün ve Saati

 

Zafer Mahallesi

28N2 / 2494 /

1 /

6,00 m²

ATM yeri

12

21.850,44 TL

2.185,04 TL

26.03.2021 10:30

 

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Çorlu İlçe Devlet Hastanesinin İhale Toplantı Salonunda (Zafer Mah. Bülent Ecevit Bulvarı ÇORLU) 26.03.2021 tarihine tesadüf eden Cuma günü yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.

 

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Çorlu İlçe Devlet Hastanesinin Satın Alma Servisinde bedelsiz olarak görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını  almaları zorunludur.

 

- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

1. Yasal Yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi);

2. Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılığı Onaylı)

3. Tebligat için yasal yerleşim yerinden farklı bir adres bildireceklerin bunun için Türkiye’de adres göstermeleri,

4. ATM Yeri için teklif veren isteklinin Banka şubesi olması yeterlidir.

5. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

6. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz olması gerekir.)

7. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletname,

8. Geçici Teminat bedelinin (2.185,04) Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR750001200930400005000109 nolu hesabına yatırılması ve ödendiğine dair dekont/makbuzun İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

9. Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10.Tahmini bedel yıllık 21.850,44 TL olarak tespit edilmiştir.

11.Bu işe ilişkin 2.185,04 TL Geçici Teminat alınacaktır.

12. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

13. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.